Magic Taipei

Zhang Yu-Sheng Pop 24 February 1992 WM Taiwan