Shi Bu Shi Zhi You Ai

Zhou Hua Jian Mando & Canto Pop January 1, 1989 Rock Records (S) Pte Ltd