Rang Wo Huan Xi Rang Wo You

Zhou Hua Jian Mando/Canto pop January 1, 1991 Rock Records (S) Pte Ltd