Vivian Lai Li Xiang De Ri Zi Jing Shuan 47 Zhou

Vivian Lai Mando/Canto pop December 31, 2002 Universal Music (Thailand) Ltd.