Zhi You Yi Ge Meng (Year 68 Version)

Ping Cui Mando & Canto Pop October 25, 2005 EMI Hong Kong