Shui Jiao Ba Dian Ying[Bian Zi Gu Niang] Cha Qu

Grace Chang Mando & Canto Pop May 20, 2002 EMI Hong Kong