Xuan Ze

林子祥 Mando/Canto pop January 1, 1994 WM Hong Kong