Tian Chang Di Jiu

林子祥 Mando & Canto Pop January 1, 2000 WM Hong Kong