Gan Yi Bei

林子祥 Mando & Canto Pop January 1, 1989 WM Hong Kong