Gan Yi Bei

林子祥 Mando/Canto pop January 1, 1989 WM Hong Kong