Yu Guo Tian Qing

Chen Rui-Ming Mando/Canto pop June 11, 1996 Universal Music (Pty) Ltd.