Yu Guo Tian Qing

Chen Rui-Ming Mando & Canto Pop June 11, 1996 Universal Music (Pty) Ltd.