Li Wo Zui Yuan De Shi Ni

Chen Rui-Ming Mando/Canto pop June 11, 1991 Universal Music (Pty) Ltd.