Li Wo Zui Yuan De Shi Ni

Chen Rui-Ming Mando & Canto Pop June 11, 1991 Universal Music (Pty) Ltd.