Yi Sheng Zhi Yuan Ai Yi Ci

Cally Kwong Mando & Canto Pop September 6, 1993 EMI Hong Kong