Jin Ye Wo You Dian Huai

Aaron Kwok Mando/Canto pop January 1, 1995 WM Hong Kong