Jin Ye Wo You Dian Huai

Aaron Kwok Mando & Canto Pop January 1, 1995 WM Hong Kong