Yi Ge Shao Xin Yuan

邓丽君 Mando & Canto Pop June 14, 2002 Universal Music (Pty) Ltd.