Ji Duan Qing Ge

林子祥 Mando & Canto Pop December 25, 2009 EMI Hong Kong