Ji Duan Qing Ge

林子祥 Mando/Canto pop December 25, 2009 EMI Hong Kong