Ji Duan Qing Ge

林子祥 Mando & Canto Pop February 20, 2003 EMI Hong Kong