Ji Duan Qing Ge

林子祥 Mando/Canto pop February 20, 2003 EMI Hong Kong