Ni Bu Zai Shou Ai Wu

Jacky Cheung Mando & Canto Pop June 20, 1991 Universal Music (Pty) Ltd.