Ni Bu Zai Shou Ai Wu

Jacky Cheung Mando/Canto pop June 20, 1991 Universal Music (Pty) Ltd.