Wan Qian Chong Ai 30 Shou

周慧敏 Mando/Canto pop June 14, 1988 Universal Music (Pty) Ltd.