Xiang Ai Di Ji Mo

吕方 Mando & Canto Pop January 1, 1997 WM Hong Kong