Xiang Ai Di Ji Mo

吕方 Mando/Canto pop January 1, 1997 WM Hong Kong