Vighnanash Shloka

Vijay Prakash Devotional 1 January 2002 Times Music