Ning Ke Rang Wo Ku

Zhang Yu-Sheng Pop 1 January 1992 WM Taiwan