Meet Me On The Mountain

REO Speedwagon Rock 25 April 1979 Epic