Gaza Girl (Lonely)

Vybz Kartel Reggae 28 May 2009 Adidjaheim/Notnice