Ni Hui Fou Bu Zai Xiang Qi Wo

Danny Chan Pop 1. Januar 1984 WM Hong Kong