Rang Ni Yu Kwai (Rang Wo Gu Du Ban)

Jacky Cheung Pop 9 de novembro de 2010 Universal Music (Pty) Ltd.