Song Ni Yi Fen De Xue Hua

Leon Lai Pop 14 June 1998 Universal Music AB