Ling Guang

Zhang Yu-Sheng Pop 05. September 1994 WM Taiwan